vision

– Corporate ideology (Lý tưởng doanh nghiệp)
Active thinking (Tích cực tư duy) Orientation to high quality (Định hướng đến chất lượng cao) Creative challenge (thử thách sáng tạo)

– Corporate vision (Tầm nhìn doanh nghiệp)
DAEDONG KOREA GINSENG
Quality Management (Quản lý chất lượng) New Technology (Công nghệ mới) Brand new Facility (Thương hiệu mới thân thiện)
Food Safety System (Hệ thống an toàn thực phẩm) Globalization (Toàn cầu hóa) Marketing (Quảng cáo)

high quality global brand (thương hiệu toàn cầu chất lượng cao)
Contribution to human health & beauty (Góp phần vào vẻ đẹp và sức khỏe con người)

– Health functional food (Thực phẩm chức năng y tế)
Merits: A specialized company in manufacturing & processing of red ginseng with the certifications of GMP, GAP, R&D center.
Giá trị: Một công ty chuyên sản xuất và chế biến hồng sâm với các chứng chỉ GMP, GAP và trung tâm nghiên cứu & phát triển R & D riêng.
Possibility: Perception change about health functional food in terms of economy, society & consumption pattern.
Khả năng: Nhận thức sự thay đổi về thực phẩm chức năng y tế trong điều kiện của nền kinh tế, xã hội và mô hình tiêu thụ.
Directing point: A company who lead well-being & sensibility-oriented market trend.
Vấn đề chỉ đạo: Một công ty dẫn lối xu hướng thị trường và độ hài lòng.

– Red ginseng processing product ( Sản phẩm chế biến hồng sâm)
Merits: Secure the stable supply of raw ginseng (red ginseng, white ginseng, taekuk ginseng)
Giá trị: Bảo đảm nguồn cung cấp ổn định nhân sâm (hồng sâm, bạch sâm, thái cực sâm)
Possibility: Market expanding through the operations of online market & franchise business
Khả năng: Mở rộng thị trường thông qua các hoạt động của thị trường trực tuyến và kinh doanh nhượng quyền thương mại.
Directing point: A company who lead well-being & sensibility-oriented market trend.
Vấn đề chỉ đạo: Một công ty dẫn lối xu hướng thị trường và độ hài lòng.