AT Sampling

Chương trình do AT – Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation – Trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc đại diện cho chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Daedong Korea Ginseng – Thương hiệu hồng sâm được chính phủ Hàn Quốc bảo trợ.